Jak Chironova astroterapie vznikla?

    

Petra Postupová (astrologie):

Lidé, kteří přicházejí k astrologovi, se dělí většinou do dvou skupin. První je ta, která chce lépe poznat sama sebe, uvědomit si své silné a slabé stránky a porozumět dění ve svém životě. Často je předmětem jejich zájmu profesní či partnerská tematika. K tomu slouží analýza osobního horoskopu. Astrologie jim může posloužit k orientaci v chaosu života, k nalezení hlubšího významu, smyslu existence. Poznáním svých dispozic můžeme pokročit ve vývoji, rychleji zrát. Druhá skupina přichází nejčastěji proto, že se dostala do nějaké osobní životní krize (vztahová, profesní, zdravotní apod.) a hledá pomoc. Chce vědět, co se děje a jak dlouho to bude trvat.

V této souvislosti je nutno zmínit, co vlastně z takového horoskopu můžeme vyčíst. Osobní horoskop jednotlivce (tzv. radix, zachycující rozmístění nebeských těles v okamžiku jeho zrození) vypovídá o základních dispozicích (např. záležitosti rodiny, partnerství, potomstva, studia, profese, zdraví apod.), přičemž určité konstelace v něm představují duchovní struktury a podmínění, jež mají návaznost na naši karmickou minulost. Z toho vyplývá, že náš individuelní horoskop představuje i určitou osudovost, které se vyhnout nemůžeme, ale záleží na nás, jakým způsobem ke zkouškám a lekcím, vyplývajícím z našeho horoskopu, budeme přistupovat.

Horoskop obsahuje jak harmonické, tak disharmonické dispozice. Ty harmonické ukazují, kde se nám bude dařit, kde budeme zažívat šťastné okolnosti a úspěch, ve které oblasti nenarazíme na žádné překážky. Záležitosti dané oblasti (např. vlastní potomstvo, profese) zde plynou snadno a přirozeně. Ty problematické pak ukazují, kde budeme muset bojovat s překážkami, překonávat určitá úskalí, případně se něčeho vzdát, představují disharmonii dané oblasti, nesoulad, krizi. V těchto oblastech pak zažíváme nestabilitu, nejistotu, napětí, omezení, případně nedostatek citového bezpečí, zdravotní problematiku, nesoulad v partnerských vztazích apod.. Tuto životní sféru pak nemůžeme zažívat bezproblémovým způsobem a dostáváme se opakovaně do životních krizí v působnosti dané disharmonie. Určité překážky, napětí, omezení, které musíme překonávat, jsou však k vývoji nutné, abychom mohli růst, vyvíjet se, takže na druhou stranu horoskop, který obsahuje převahu harmonických aspektů naopak zase naznačuje, že neprocházíme v životě velkým vývojem. Jde vždy o určitou rovnováhu, vyváženost.

Nicméně však horoskop obsahující příliš mnoho disharmonických dispozic vede často k tomu,že máme problém najít v životě klid, harmonii, stabilitu, vyrovnanost, náš život je stálá změna, a to právě v působnosti daných napěťových konstelací. Zde pak máme potíže se seberealizací, v těchto oblastech nenacházíme spokojenost a naplnění, zažíváme zde různé druhy zmatků, strádání, extrémy, problémy se sebedůvěrou, vládne zde nejistota. Napěťové aspekty představují oblasti, kde bychom měli bojovat se svými vadami a nedostatky, kde jsme nuceni napravit omyly či pochybení z minulosti, změnit ustrnulé navyklé modely myšlení a jednání, ale není to vždy jednoduché a často se opakovaně dostáváme do životních krizí, kdy můžeme mít pocit bludného kruhu. V konfliktu, nejistotě nelze dobře existovat. A právě tehdy hledají lidé pomoc, chtějí porozumět negativnímu dění ve svém životě, pochopit příčinu. Tehdy jednou z pomocí, kterou mohou vyhledat, je astrolog, od kterého očekávají, že vnese světlo do dané problematiky.

Účelem konzultace u astrologa není člověka zatížit ještě více, ale vždy by mělo jít o posun ve vědomí osoby, která přichází pro informace, člověk by po návštěvě odborníka měl být schopen vědomější a aktivnější existence. Proto se vždy snažím klienta upozornit na skrytý potenciál, který doposud z nějakého důvodu nevyužívá,dát mu nějakou naději a přitom upozornit na ta slabší místa horoskopu, kde by měl změnit úhel pohledu, případně své návyky a způsoby chování, bojovat s nedostatky.Společně se pak snažíme objevit a definovat příčinu problému, se kterým přicházejí. Lidé si většinou nemají o svých těžkostech s kým promluvit, bojí se otevřít. Když pak o dané záležitosti pohovoříme, analyzujeme ji v návaznosti na osobní horoskop, měli by posléze být schopni kvalitnějšího života, dokázat řešit své záležitosti efektivnějším způsobem.Poznáním zátěžových oblastí svého horoskopu i současného dění (progresivní metody astrologie) můžeme žít daleko vědoměji, nenechat se trpně vláčet osudem, ale sami se stát spolutvůrci kvalitnějšího a plnějšího života. Při výkladu horoskopu si klienti často potvrdí některé své domněnky a mnohdy přicházejí, aby si ujasnili správnost svých pocitů, rozhodnutí, případně se ujistili, že chystané změny jim umožní přesměrovat svůj život pozitivnějším směrem. A tak to má být.

Někdy ale přes nejlepší snahu a dobrou vůli jakoby nemůžeme „vykročit ze začarovaného kruhu“ nedaří se nám v dané oblasti žít spokojeným a vyrovnaným životem. Snadno se řekne „pracujte na sobě“, ale není to vždy tak jednoduché.Jeden z nejčastějších problémů, se kterým se na mne klienti obracejí, jsou partnerské záležitosti.Manželství a osobní vztahy má v horoskopu na svědomí zejména planeta Venuše. Pokud se však v našem horoskopu nachází v nepříznivých vazbách s ostatními planetami, procházíme častěji v životě krizemi v této oblasti. Je právě tou dispozicí, kdy se opakovaně setkáváme s problematickými partnery, zažíváme s každým dalším protějškem zklamání a deziluzi, naše důvěra je opakovaně zklamávána. Víra v to,že můžeme mít kvalitní vztah, vede postupně k rezignaci, frustraci a nejistotě. Nepříznivé aspekty od ostatních planet maří Venušiny tendence k lásce, kráse a štěstí a značí tak citové nenaplnění, zábrany a strádání v citové oblasti, nedostatek sebedůvěry, bázlivost, případně problémy s rodiči či hmotnou nouzi.Ve své astrologické praxi jsem se proto vždy snažila své klienty nasměrovat k nějakému kvalitnímu odborníkovi, který jim může nějak pomoci ulehčit jejich osud. Posílala jsem je proto k důvěryhodným terapeutům alternativní medicíny (zejména metody kineziologie, rodinné konstelace apod.). Jde o discipliny, které mohou určité bloky, vztahující se k napěťovým partiím horoskopu, eliminovat, vyčistit, zmírnit jejich působnost. Úspěchy se do určité míry dostavovaly, zejména v oblastech, vztahujících se k emocionálním blokům, majícím původ v prenatálním věku či raném dětství. Ty se pak projevují v dospělostí neschopností navázat a udržet rovnovážný vztah, problémy s rodičovskou rolí, s otevřeným vyjadřováním citů apod. Stále jsem ale měla pocit, že to nejsou metody dostačující, které by postihovaly veškeré kořeny dané problematiky, a že určité specifické potíže dříve nebo později opět vyplují na povrch.

Proto mne v pozdější době velmi oslovila metoda SRT - Spiritual response therapy - duchovní očista prostřednictvím Vyššího Já, jež se zabývá na neobyčejně hluboké úrovni čistěním disharmonických programů, bloků ve vědomí i nevědomí člověka, cizích negativních energií a mnoha dalších faktorů, jež nemůžeme zpracovat většinou již celou řadu životů a tak se pohnout z místa. Kursu SRT jsem se zúčastnila na jaře roku 2003 a když jsem pochopila, v čem tato nová metoda spočívá, okamžitě mne napadlo, že to je disciplina kterou hledám. Určitě by se dala využít na zcela konkrétní napěťové astrologické dispozice daného horoskopu, a tak cíleným způsobem vést terapeutické úsilí k dané problematice. Zaměřila jsem proto na toto téma výzkum – tj. zpracování disharmonických astrologických dispozic a konstelací (nezvládnuté negativní vlastnosti a modely chování z minulých životů) touto metodou a postupně zjišťovala,že to opravdu funguje! Dalo by se to obrazně přirovnat asi k tomu, že zatímco klasická metoda SRT čistí větve stromu dané problematiky, zcela konkrétní zaměření na danou astrologickou zátěž jde přímo ke kořeni, tedy k prapůvodní příčině, kterou postupně odstraní a tím i všechny příčiny konkrétní problémové tematiky.

Samozřejmě jsem to nejdříve zkoušela prostřednictvím svého horoskopu své rodiny, přátel, známých.To byla moje vize budoucnosti v průběhu roku 2003, na kterou jsem koncentrovala veškerou pozornost – a výsledky se postupně dostavovaly. Protože však den má pouze 24 hodin, brzy jsem začala být ve velké časové tísni. Můj názor je ten, že k tomu,aby mohla být rozvíjena skutečná profesionalita, je nejlépe se věnovat jedné disciplině s plným nasazením. Jedině tak může být získávána maximální odbornost. S tímto svým stanoviskem jsem proto hledala vhodného zkušeného terapeuta této metody (SRT) ke spolupráci a po několika negativních zkušenostech s některými těmito terapeuty, se kterými byla spolupráce všechno jen ne harmonická, jsem nakonec „narazila“ na toho pravého – paní Hanu Homolkovou. Tato terapeutka je nejenom velmi zkušená v léčitelských disciplinách,má mnoho spokojených klientů, je mimoto několikanásobný mistr nejrůznějších druhů Reiki, ale především je stejný nadšenec jako já pro vše nové a trvale rozvíjí svoji profesionální odbornost jak vzděláváním, tak i osobními výzkumy. Navíc její osobní život se podle mého názoru slučuje s vesmírnými a morálními kodexy, což je podle mne nutnou podmínkou profesní činnosti v esoterických disciplinách. A kromě toho tuto práci dělá s láskou, což je vždy nutný předpoklad pro každou práci, která má být dělána kvalitně a tvořivě, a mnohonásobně to platí pro práci tohoto typu. Sice za peníze (také musí platit účty), ale ne pro peníze, a navíc velmi cenově seriózně. Věděla jsem, že jsem našla svého člověka. Nabídla jsem jí tedy na podzim roku 2004 svůj nápad a dosavadní zkušenosti a společně jsme začaly zkoumat a experimentovat. Výsledky našeho bádání nás zcela pohltily a brzy i ohromily. Záhy bylo zřejmé, že jsem zvolila správně – moje kolegyně svým zcela mimořádně kreativním a originálním přístupem mne utvrdila v tom, že jsem uvažovala logicky když jsem chtěla tuto metodu rozdělit na dvě rovnocenné discipliny, kdy každá budeme vytvářet „to svoje“. Po počátečních zkušenostech,kdy jsme astrologickou disharmonii čistily nejdříve ve svých horoskopech, jsme zcela opustily původní metodu SRT (Spiritual Response Therapy), protože se nám začala postupně jevit jako nedostačující.Vyvinuly jsme proto zcela vlastní metodu, která je daleko účinnější a nepracuje prostřednictvím Vyššího já jako metoda SRT.

Nazvaly jsme ji "Chironova astroterapie" podle léčivého kentaura Chirona. V řecké mytologii byl Chiron jak skvělý léčitel, který uměl léčit bolestivá zranění na těle i na duchu (na základě vlastní bolestivé zkušenosti),ale byl i zkušeným astrologem, pedagogem a vůbec ovládal celou řadu dalších disciplin. V jeho labyrintu na Krétě, kde léčil, se věnoval mnoha esoterickým i světským disciplinám, kterým současně vyučoval děti bohů řeckého Olympu.Proto se nám tento název jevil velmi případným pro naši metodu propojující astrologii s léčitelstvím. Nejdříve jsme tuto metodu aplikovaly, tak jak tomu v těchto případech bývá, u svých blízkých, známých, rodinných příslušníků. Brzy jsme měly pozitivní odezvu a samy jsme postupně zakoušely konkrétní výsledky čistění na sobě prostřednictvím pozitivních změn v našich životních okolnostech. Rodinné vazby nabývaly na harmonii, zvýšila se celková vitalita, přicházely informace podporující obecně náš profesní růst. Zanedlouho jsme obě pocítily potřebu podělit se o tuto metodu s druhými a nabídnout ji širší společnosti. Vnímaly jsme ji jako velký dar, kterého se nám dostalo ku pomoci nejenom nám a našim rodinám, ale naším prostřednictvím i druhým lidem. Co dodat? Tuto naši novou autorskou metodu jsme si daly právně zaregistrovat a zařadily ji do naší profesní praxe od 24.8.2005. Záhy jsme měly i příznivou odezvu v podobě řady spokojených klientů.

 

Hana Homolková (terapeut):

Alternativním druhům léčení se věnuji od roku 2001, kdy jsem se nechala zasvětit do 1. stupně Usuiho Reiki. Tím se odstartovala moje profesní dráha, kterou jsem vnímala jako poslání, po kterém jsem dlouho podvědomě toužila. Abych si zvýšila svoji profesionální odbornost, absolvovala jsem v roce 2002 1. a 2. stupeň kineziologie, od které jsem si mnoho slibovala. Tato metoda však nenaplnila mé očekávání. Ne z důvodů její nedostatečnosti, či efektivnosti, ale hledala jsem ještě jednodušší možnosti komunikace. V roce 2003 jsem se účastnila výuky metody SRT (Spiritual Response Therapy) v Plzni, která mne zaujala svým rozsahem a zároveň hloubkou pomoci při potížích. Pokračovala jsem pak ve vzdělávání tímto směrem, a další návaznou metodou byl kurs Spiritual restructuring, který se zaměřuje více na potíže ve fyzickém těle. Moje očekávání se však stále nenaplňovala tak, jak jsem si představovala, aby vše beze zbytku fungovalo, proto jsem se v roce 2004 účastnila kursů na odstraňování černé magie a jiných podobných technik. Tehdy se konečně začaly ukazovat výsledky, na které jsem tolik čekala a moje práce začala být více efektivní. Postupně jsem rovněž prošla zasvěcením do několika druhů Reiki a dalších energií, abych získala co nejčistější napojení a získala na profesionalitě a odbornosti. Posléze odstraňování bloků a tím i příčin jak zdravotní,tak další mnohovrstevné problematiky začalo mít kýžené výsledky tak, jak jsem si představovala a začala pracovat pro klienty. V počátcích jsem vše zkoušela nejdříve na sobě, později na své rodině nebo přátelích. O dostatek práce se mi postarali první klienti, kterým léčení pomohlo a začali mi posílat členy své rodiny, přátele, známé. Jak jsem získávala zkušenosti, rozrůstala se i má klientela a léčení nabývalo na účinnosti.

Na podzim roku 2004 mě oslovila astroložka paní Petra Postupová, která rovněž byla absolventkou kursu SRT a nabídla mně spolupráci s nápadem jak tyto dvě metody (astrologie a SRT) propojit s cílem maximální léčebné efektivity při čistění bloků dané problematiky, se kterou klient přichází. Započaly jsme práci na tomto společném projektu a v průběhu necelého roku jsme vypracovaly společně se svým duchovním vedením metodu, která má dnešní název Chironova astroterapie. Během zkušebního období jsme postupně vše vyzkoušely samozřejmě, tak jak to bývá, nejdříve na sobě, svých rodinách a známých a po mimořádně pozitivních zkušenostech, které jsme jak u sebe, tak u svého okolí zaznamenaly, jsme se rozhodly nabídnout Chironovu astroterapii širší veřejnosti a brzy jsme i zde měly velmi příznivou odezvu.

 

Chironovu astroterapii provozují:

Petra Postupová - astrologie - p.postupova@seznam.cz - www.postupova.cz

Hana Homolková - čištění - h.hom@seznam.cz - www.homolkova.cz